26, డిసెంబర్ 2020, శనివారం

ప్రోక్సీ , రివర్స్ ప్రోక్సీ అంటే ఏంటి


ప్రోక్సీ , రివర్స్ ప్రోక్సీ అంటే ఏంటి ?
సాఫ్ట్‌వేర్ రూపకల్పనలో ప్రతినిధి (proxy) .. వికల్పకాల (reverse proxy) అవసరం ఏంటో ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాము
ప్రముఖంగా ..

రామ కోటి

ఐఫొన్లో మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తోంది.. బోలెడు తప్పులూ నిదానంగా రామజపం చేస్తూ కిందకి వెళ్ళండి .. సర్రున లాగేస్తే పని చెయ్యదు :-) ...